הודעה על קיום אסיפה כללית 2020

01.07.2020

הודעה על כינוס אסיפה כללית רגילה
איגוד הטריאתלון הישראלי ע.ר 580124683

אל: חברי איגוד הטריאתלון הישראלי

ניתנת בזה הודעה כי האסיפה הכללית השנתית תתכנס ביום ב' 10.08.2020 בשעה 10:00 במשרד רואי החשבון יניר פרקש ברחוב יגאל אלון 65, בניין טויוטה קומה 14 בתל אביב
במידה ולא יהיו נוכחים מספר חברים כקבוע בתקנון , תדחה האסיפה בשעה והחברים הנוכחים יהיו רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

על סדר היום :
1. דברי פתיחה – יו"ר הועד המנהל
2. דו"ח על פעולות ההנהלה
3. דו"ח כספי על ידי רו"ח
4. דו"ח מלולי ע"י ההנהלה
5. דו"ח ועדת הביקורת
6. החלטה על אישור הדו"חות
7. אישור המשך העסקתם של רואי החשבון יניר פרקש ושות' וקביעת שכרם על ידי יו"ר האיגוד

מיכאל זיו – יו"ר איגוד הטריאתלון הישראלי